ALGEMENE VOORWAARDEN – PAYROLLBOEKEN.NL

Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2023

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Payrollboeken.nl
Burgemeester Freijterslaan 156
4703 EV Roosendaal
Telefoonnummer: 0655963786
E-mailadres: info@payrollboeken.nl
KvK-nummer: 20159361
BTW-identificatienummer: NL 0017.33.973.B.64

 

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die Payrollboeken.nl verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
Klant: (1) elke particulier die bij Payrollboeken.nl een opleiding afneemt of (2) elk bedrijf of instelling die bij Payrollboeken.nl een opleiding of een Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt.
Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door Payrollboeken.nl beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, onderwijsmateriaal en/of opleidingen op afstand aan klanten aanbiedt;
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding of voor gebruik bij derden.
Opleiding: een door Payrollboeken.nl verzorgde opleiding, college, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Payrollboeken.nl verzorgt een Opleiding in de vorm van een Open inschrijving of een Incompany-/Maatwerkopleiding.
Overeenkomst op Afstand: een (studie-)overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Studieovereenkomst: een overeenkomst tussen Payrollboeken.nl en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Payrollboeken.nl, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
Website: de website van Payrollboeken.nl: www.payrollboeken.nl.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Payrollboeken.nl en op alle door Payrollboeken.nl gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding of een akkoord voor de door Payrollboeken.nl uitgebrachte offerte aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Payrollboeken.nl wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Payrollboeken.nl en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Payrollboeken.nl een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Payrollboeken.nl en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 4 – Aanbod

 1. Payrollboeken.nl brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
  2. wanneer de Opleiding start;
  3. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
  4. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  5. de wijze van betaling;
  6. de duur van de Studieovereenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Payrollboeken.nl. Op verzoek van de Klant zal Payrollboeken.nl een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

 

Artikel 5 – Studieovereenkomst

 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met Payrollboeken.nl aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (1) via het inschrijfformulier van Payrollboeken.nl, (2) telefonisch, (3) per e-mail via het door Payrollboeken.nl verstrekte digitale inschrijfformulier, (4) via het inschrijfformulier op de Website, of (5) via het inschrijfformulier op de Website van het Nirpa dat gekoppeld is aan Payrollboeken.nl.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer Payrollboeken.nl de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Payrollboeken.nl schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans de datum van de betreffende bijeenkomst verstaan.
 4. Payrollboeken.nl is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Payrollboeken.nl gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Payrollboeken.nl. Payrollboeken.nl kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 – Annulering Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Payrollboeken.nl onvoldoende is, staat het Payrollboeken.nl vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Payrollboeken.nl en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding kosteloos te annuleren.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend via de contactpagina op de Website of anderszins schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Payrollboeken.nl van de annulering geldt in het geval van (1) een brief: de datum van de poststempel, en (2) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat Payrollboeken.nl gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering tot twee weken voor aanvang van de Opleiding: 0% van de Prijs;
  2. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: 100% van de totale Prijs.
 4. In het kader van hetgeen hierboven bepaald heeft te gelden dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.
 5. Annulering door de Klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat Payrollboeken.nl met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Payrollboeken.nl. Als moment van ontvangst door Payrollboeken.nl van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Payrollboeken.nl. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 6.
 6. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 5 geldt dat Payrollboeken.nl gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering tot twee weken voor aanvang van de Opleiding: 20% van de Prijs;
  2. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: 100% van de totale Prijs.

 

Artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding

Overeenkomst op Afstand

 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.

Tussentijdse beëindiging Opleiding

 1. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Payrollboeken.nl betaalde of nog verschuldigde bedrag.

Verplaatsen Opleiding

 1. Payrollboeken.nl kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Payrollboeken.nl. Payrollboeken.nl zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag aan wijzigingskosten bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Payrollboeken.nl tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Een Incompany-/Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de Klant in overeenstemming met art. 7 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen Opleiding

 1. Payrollboeken.nl kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding wijzigen naar een andere Opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Openlijnopleiding ligt uitsluitend bij Payrollboeken.nl. Payrollboeken.nl zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging een bedrag aan wijzigingskosten bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Payrollboeken.nl tot het wijzigen van de Openlijnopleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een Incompany-/ Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
 2. Payrollboeken.nl behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van relevante wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.
 3. Payrollboeken.nl behoudt zich het recht voor de in de Studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal drie deelnemers te vergroten.

 

Artikel 8 – Betaling opleidingen

 1. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Payrollboeken.nl streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. Payrollboeken.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. De Klant dient de volledige kosten van de Opleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst te hebben voldaan.
 3. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Payrollboeken.nl de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 5 werkdagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Payrollboeken.nl maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Payrollboeken.nl de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 5. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Payrollboeken.nl op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Payrollboeken.nl behoudt de eigendom van alle door haar geleverde Opleidingsmateriaal en Opleidingen, totdat de klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht bij levering van Studiemateriaal

 1. Bij de aankoop van Onderwijsmateriaal heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Onderwijsmateriaal door of namens de klant.
 2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het Onderwijsmateriaal slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Onderwijsmateriaal wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Onderwijsmateriaal met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 11 – Herroepingsrecht bij inschrijving voor een Opleiding

 1. Bij de inschrijving voor een Opleiding heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 12 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 13 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van Payrollboeken.nl, te tonen.

 

Artikel 14 – Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding, het Onderwijsmateriaal en de betalingswijze staan vermeld op de Website.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door Payrollboeken.nl worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 13 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.
 4. Payrollboeken.nl zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van de Opleiding

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid PAYROLLBOEKEN.NL

 1. In het geval de Klant of deelnemers aan een Opleiding schade lijden, is de aansprakelijkheid van Payrollboeken.nl, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Payrollboeken.nl gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Payrollboeken.nl door de verzekeraar van Payrollboeken.nl onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Payrollboeken.nl geldt het voorgaande niet.
 2. Payrollboeken.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met en tijdens de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 3. De aansprakelijkheid van Payrollboeken.nl strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor Payrollboeken.nl verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Payrollboeken.nl of die door Payrollboeken.nl zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 4. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

 

Artikel 16 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. Payrollboeken.nl levert het Onderwijsmateriaal tijdig bij de aanvang van de Opleiding aan de Klant. Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt bij en door derden, wordt eerst na ontvangst van de volledige prijs verstuurd.
 2. Verkeerd of beschadigd Onderwijsmateriaal wordt door Payrollboeken.nl direct kosteloos vervangen.
 3. Alle door Payrollboeken.nl gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan Payrollboeken.nl bekend waren. Payrollboeken.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 4. Payrollboeken.nl is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.
 5. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post.NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

 

Artikel 17 – Uitval docent/trainer

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of trainer zal Payrollboeken.nl – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Payrollboeken.nl de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of trainer heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Payrollboeken.nl zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van de Opleiding voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (1) een Opleiding annuleren vanwege de uitval van een docent of trainer, of (2) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent of trainer.

 

Artikel 18 – Vertrouwelijkheid

Payrollboeken.nl, haar personeel en/of voor Payrollboeken.nl werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 19 – Persoonsgegevens

Payrollboeken.nl verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring van Payrollboeken.nl. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Payrollboeken.nl.

 

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Payrollboeken.nl verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens de in de handel zijnde boeken) liggen bij Payrollboeken.nl. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Payrollboeken.nl.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan Payrollboeken.nl verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 

Artikel 21 – Businesspartners

Payrollboeken.nl is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Payrollboeken.nl geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en Payrollboeken.nl en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

 

Artikel 22 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Payrollboeken.nl worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

 

Artikel 23 – Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en Payrollboeken.nl over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Payrollboeken.nl te leveren of geleverde Opleiding en/of Opleidingsmateriaal zowel door de Klant als door Payrollboeken.nl aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij Payrollboeken.nl heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is Payrollboeken.nl aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Payrollboeken.nl een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet Payrollboeken.nl eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen twee weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Payrollboeken.nl dient daarbij aan te kondigen dat Payrollboeken.nl zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.