Categories: Overig

by Harry Hugens

Share

Categories: Overig

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Corona-crisisregelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers

Regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers

Maatregel Wie kan er een beroep op doen?
Noodloket Ondernemers die direct getroffen zijn als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De voorwaarde worden momenteel uitgewerkt.
Toerismebelasting Wordt nader bezien in overleg met gemeenten.
Uitstel van betalingen van belastingen Ondernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren.
Tijdelijke verlaging invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 van 4% naar 0,01% Ondernemers en zzp’ers.
Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8% voor Vpb en 4% voor de overige belastingen). Tarief voor de Inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020 Ondernemers en zzp’ers.
Wijziging voorlopige aanslag. Ondernemers en zzp’ers.
Verruiming BMKB MKB.
Regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) MKB.
Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling) Middelgrote en grote bedrijven.
Qredits Kleinbedrijf.
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies.
WW-premiedifferentiatie Werkgevers.
Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen Ondernemers en zzp’ers.

Algemene vragen over financiële maatregelen

Welke Europese en internationale financiële maatregelen worden er genomen?

 • De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van € 37 miljard voor alle EU-lidstaten aangekondigd. Dat geld komt ten goede aan de ondersteuning van de zorg, het MKB en de arbeidsmarkt.
 • Normaal gesproken mag het begrotingstekort van een land niet boven de 3 procent van het bruto binnenland product (bbp) uitkomen, en de staatsschuld mag niet meer dan 60 % van het bbp bedragen. Deze Europese begrotingsregels bieden ruimte voor het doen van extra uitgaven omtrent Corona.
 • Europese staatsteunregels worden tijdelijk versoepeld zodat landen makkelijker bedrijven kunnen ondersteunen.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders gaan zich soepeler opstellen bij bijvoorbeeld de financiële buffereisen waaraan banken moeten voldoen. Zo kunnen deze banken hun rol als financier van de economie blijven spelen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen.
 • De ECB koopt tot het einde van dit jaar voor € 120 miljard extra aan obligaties op, met een sterke bijdrage van bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het ook voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren.
 • De ECB koopt tot het einde van dit jaar via het Pandemic Emergency Purchase Program voor € 750 miljard extra aan obligaties op. Het gaat daarbij om bedrijfs – en staatsobligaties.
 • De ECB koopt tot het einde van dit jaar voor € 120 miljard extra aan obligaties op. Dat zijn voor een belangrijk deel bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren.
 • De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot € 40 miljard aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.
 • De EIB zorgt via bestaande middelen dat er geld beschikbaar is voor bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus.
 • Het IMF heeft voor de korte termijn $ 50 miljard aan financiering beschikbaar die snel geleend kan worden aan landen die geraakt worden door het coronavirus.
 • De Wereldbank stelt versneld $ 14 miljard beschikbaar. Dat geld is bestemd om de zorg en het bedrijfsleven in getroffen landen te ondersteunen.
 • Daarnaast blijven het IMF en de Wereldbank de wereldwijde economische situatie in de gaten houden en staan ze klaar om zo nodig meer hulp te bieden.
 • De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Aziatische Ontwikkelingsbank stellen middelen beschikbaar om klanten te helpen met financiering. Dan gaat het met name om producenten en distributeurs van medicijnen en medische producten.

Wat doet het kabinet voor ZZP’ers?

Er komt een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

Zijn er specifieke regelingen voor sectoren die meer dan anderen door het coronavirus worden getroffen?

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.”

Welke regelingen zijn er voor (middel)grote bedrijven?

Niet alleen kleine bedrijven worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus, ook grote bedrijven. Zij  hebben doorgaans meer buffers om de eerste effecten op te vangen, maar ook zij lopen tegen grenzen aan. Daarom kunnen zij een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet verstrekt alle garantieruimte die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen.

Het garantiebudget van de GO wordt substantieel verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Ook de maximale garantie per onderneming wordt substantieel verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds waren even hoog tijdens de financiële crisis. Door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Ondernemers kunnen zich op gebruikelijke wijze melden bij hun financier.

Welke maatregelen worden er genomen voor de cultuursector?

Het Rijk is met de cultuursector in overleg. De gevolgen van het coronavirus voor deze sector zijn aanzienlijk. Er wordt besproken welke algemene maatregelen de cultuursector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor ZZP’ers en instellingen, gesubsidieerd en commercieel.

Kan de Nederlandse begroting al deze extra uitgaven wel aan?

We hebben gelukkig een buffer. Dat komt door onze begrotingsregels. Dat zit zo: als de economie goed draait, veel mensen werken en bedrijven winst maken, betalen we samen veel belastingen. Dat geld geven we niet uit, maar we lossen er de staatsschuld mee af. Zo bouwen we een financiële buffer op.

Gaat het wat minder met de economie? Of is er sprake van een noodsituatie? Dan komt die financiële buffer goed van pas. Er is dan alle ruimte om probleemloos de staatsschuld een tijd op te laten lopen.

Zo is er voldoende geld voor belangrijke zaken als onderwijs, zorg of politie. En als dat nodig is, is er ruimte voor extra steun voor ondernemers en bedrijven.

Zijn deze maatregelen voldoende om werk en banen te redden? Kan er al ingeschat worden hoeveel banen op de tocht staan?

Het kabinet zet allerlei maatregelen in om ondernemers, werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen de nadelige economische effecten. We richten ons daarbij vooral op het behouden van banen en bedrijven. Het is nog te vroeg om aan te geven hoeveel banen er mogelijk op de tocht staan.

Noodloket

Wat is het Noodloket?

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Welke sectoren kunnen terecht bij het Noodloket?

Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, reisbranche en schoonheidssalons.

Aan welke criteria moeten de ondernemingen voldoen om gebruik te kunnen maken van het Noodloket?

De regeling wordt op dit moment uitgewerkt worden. Een volledig beeld van de criteria  is er nog niet.

Komt een ondernemer met zaak in eigen huis in aanmerking voor het noodloket?

Nee, ondernemers met zaak in eigen huis zijn uitgesloten. Om in aanmerking te komen moeten ondernemers een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben waar zij werkzaamheden verrichten. De regeling ziet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege COVID-19.

Waar kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van het noodloket?

Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover communiceren via deze website, van rvo.nl en KvK.

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming uit het Noodloket besteed?

Nee. U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

De tegemoetkoming uit het Noodloket is vastgesteld op € 4.000,- per onderneming. Hier wordt blijkbaar uitgegaan van een klein MKB-bedrijf met een beperkt aantal werknemers. Hoe wordt de schade vergoed van ondernemingen van grotere omvang?

De tegemoetkoming uit het Noodloket is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Naast de tegemoetkoming uit het Noodloket kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Waarom per bedrijf maar een bedrag van € 4.000? Er is per bedrijf toch veel meer nodig?

Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het terrein van loonkosten en op liquiditeitssteun. Aanvullend hierop is er dit noodpakket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is hierbij van het grootste belang, daarom heb ik gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Bedrijven in welke sectoren krijgen dit bedrag?

Het betreft sectoren die door de overheidsmaatregelen getroffen zijn ter beperking van het coronavirus. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd.

Belastingmaatregelen

Welke belastingmaatregelen neemt de overheid voor ondernemers?

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Om administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook de Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig.

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden.

Daarnaast wil het kabinet ook het tarief van de belastingrente – die wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld – voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze wordt aangepast zodra dat uitvoeringstechnisch mogelijk is. Dat betekent dat de tijdelijke verlaging vanaf 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente in vanaf 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).

Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus, kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen?

Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug.

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de belastingdienst?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen. U leest op de site van de belastingdienst welke overige voorwaarden hier voor gelden.

Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen?

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Moet ik als ondernemer toeristenbelasting blijven betalen?

Gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen deze belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers tegemoet te komen. Dit kan voor ondernemers tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden. Het Rijk is in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over hoe deze maatregel door gemeenten kan worden ingevuld. U kunt contact met uw gemeente opnemen over de maatregelen die zij treft op dit gebied of de website van uw gemeente raadplegen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn echter al bekend (zie hieronder).

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt als maatregel?

 • De uitbraak van het Coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit bovendien sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling en doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, Hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten, bijvoorbeeld kapperszaken of orthodontisten, in aanmerking voor de NOW?

Ja, ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW, mits zij verder aan de voorwaarden voldoen.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?

U kunt de aanvraag indienen bij UWV.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers (NOW-maatregel) met een flexibel contract?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, kan de uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan Corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het COVID-19-coranavirus dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Wat houdt de BMKB-regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte vande eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

Waarvoor kan de BMKB benut worden?

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 – 2117.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 – 2117.

Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor ZZP’ers?

Ja. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB. ZZP’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. Lees in de kamerbrief meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus. Of lees meer over de extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Waar kan een ondernemer terecht met klachten of vragen als zijn aanvraag voor de BMKB wordt afgewezen?

Ondernemers kunnen met vragen en klachten over hun aanvraag terecht bij de financierder waar ze de aanvraag hebben ingediend. De dienstverlening van de bank aan mkb-klanten vallen onder de gedragscode Kleinzakelijke financieringen voor reguliere financieringen. In deze gedragscode zijn afspraken opgenomen over wat ondernemers mogen verwachten van de dienstverlening van de bank. Hier staat bijvoorbeeld in dat de bank het besluit om niet te financieren motiveert en feedback geeft aan de ondernemer. Ook staat in de gedragscode dat de bank doorverwijst wanneer zij beoordeelt dat dit in het belang van de klant is. Daarnaast kunnen ondernemers met hun klacht ook terecht bij Kifid.

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kunnen deze aanspraak maken?

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden. Daarmee staat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit borg voor de kredieten van agrarische ondernemers.

De overige sectoren hebben hun eigen constellatie van ondersteunende instanties/regelingen. U kunt hierover informatie inwinnen bij het Kamer van Koophandel Adviesteam via het gratis telefoonnummer 0800-2117. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Waar kan ik krediet aanvragen als kleine ondernemer?

De BMKB-regeling is aangepast en daarnaast heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal €6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.

Qredits

Wat is Qredits?

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.

Klopt het dat de financiële ondersteuning van Qredits (€ 6 miljoen) alleen geldt voor ondernemingen die al een krediet bij Qredits hebben (en geraakt zijn door de coronacrisis)?

Dat geldt voor 6.000 ondernemers die al krediet hebben en uitstel tot aflossing aanvragen en daardoor rentekorting krijgen. Daarnaast hoopt Qredits op korte termijn 2.000 ondernemers een Overbruggingskrediet te verstrekken. Dit kunnen deels bestaande ondernemers van Qredits zijn en deels nieuwe klanten van Qredits voor overbruggingskrediet, die elders al een (bank)lening hebben.

Hierdoor kunnen 8.000 ondernemers worden geholpen met deze rentekorting gedurende 6 maanden.

Blijven de voorwaarden voor een krediet van Qredits verder ongewijzigd?

Ja.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Wat is de GO-regeling?

De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering. De regeling is voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Het maximum per onderneming wordt daarom tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

Bij wie kan ik terecht als ik gebruik wil maken van de GO?

De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Deze verruimingen worden binnen een week uitgevoerd.

Waar kunnen de bedrijven een aanvraag indienen?

Er is een informatieloket bij RvO geopend met het volgende speciale telefoonnummer: 088-0422500. Op dit moment wordt gewerkt aan de precieze uitvoering.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

Wat houdt de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) voor land- en tuinbouwbedrijven in?

De land- en tuinbouwsector wordt zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet verkocht kunnen worden. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële problemen komen. Daarom is er een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Wanneer verwacht u de regeling open te kunnen stellen?

Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen.

Waarom is de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) niet gelijktijdig opengesteld met de verruiming van de BMKB voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronaproblematiek?

De Borgstelling Landbouwkredieten (BL) is een andere regeling die bovendien onder een ander staatssteunkader valt. Hiervoor moest nog het nodige uitgezocht worden.

Welk bedrag stelt de overheid beschikbaar voor de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)?

LNV staat borg en banken kunnen hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verstrekken.

Wie kunnen er gebruik maken van de regeling?

De Borgstelling Landbouwkredieten (BL) is beschikbaar voor primaire agrarische bedrijven.

Wordt deze ook opengesteld voor vissers?

De visserijsector kan op dit moment geen gebruik maken van de Borgstelling Landbouwkredieten (BL). Het ministerie houdt samen met de sectoren de gevolgen van het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat we tijdig noodzakelijke en passende maatregelen en kunnen treffen.

Is deze maatregel voldoende om te voorkomen dat er agrarisch bedrijven omvallen?

Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, helpt deze regeling de liquiditeitsproblemen van in de kern gezonde bedrijven te overbruggen.

Van welke andere aangekondigde economische maatregelen kunnen boeren, tuinders (en vissers) gebruik maken?

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen opgesteld zoals aanvraag werktijdverkorting en fiscale regelingen. Daar kunnen ook de agrarisch ondernemers gebruik van maken.

Ik krijg bijna geen ritten meer als taxichauffeur, wat moet ik doen?

Als u zzp’er bent en in de financiële problemen door de teruglopende vraag naar taxivervoer? Dan kunt u als zelfstandige taxiondernemer gebruik maken van de versoepelde regels bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Meer informatie over het pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie. Neem wel zoveel mogelijk maatregelen om besmettingen te voorkomen:

 • ga niet aan het werk af als u één van de volgende klachten heeft: neusverkouden, keelpijn, hoesten en koorts;
 • houd de binnenkant van uw auto goed schoon. Denk vooral aan handgrepen van uw passagiers;
 • was regelmatig uw handen;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen.

Ik ben rijinstructeur. Mag ik nog les geven?

Ja, u mag nog rijlessen geven. Neem wel zoveel mogelijk maatregelen om besmettingen te voorkomen:

 • zeg de rijles af als u, of uw leerling één van de volgende klachten heeft: neusverkouden, keelpijn, hoesten en koorts;
 • houd de binnenkant van uw lesauto goed schoon. Denk aan handgrepen, stuurwiel, richtingaanwijzers en spiegels;
 • was regelmatig uw handen;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen.

Gaan mijn rijlessen nog wel door?

Het is toegestaan om rijlessen te geven, maar veel rijscholen zijn tijdelijk gesloten. U kunt het beste bij uw rijschool informeren of de lessen nog doorgaan.

Voor wie geldt de ‘extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers’?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling voor tijdelijke ondersteuning?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Mocht u nog enige ontvangsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

Welke hulp biedt de gemeente bij de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

 1. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
 2. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling voor de regeling voor  tijdelijke ondersteuning ondernemers?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?

De aanvraag voor de tijdelijke ondersteuningsregeling dient u in bij uw woongemeente.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de tijdelijke regeling voor ondernemers?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van deze tijdelijke regeling voor ondernemers?

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de tijdelijke ondersteuning voor ondernemers?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de tijdelijke regeling voor ondernemers?

Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Komen ook werkgevers die hun zaak vanwege het coronavirus uit voorzorg hebben gesloten, bijvoorbeeld kapperszaken of orthodontisten, in aanmerking voor de maatregelen voor financiële maatregelen?

Voor het noodpakket economie en banen geldt dat – ook zonder dat een ondernemer zijn/haar zaak sluit – in deze branches vaak al sprake is van minimaal 20% omzetdaling en een ondernemer dus een aanvraag kan doen voor de diverse regelingen zoals tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling. Uiteraard zijn er voor alle MKB-ondernemers ook extra overbruggingskredietmogelijkheden (BMKB, GO, Qredits) door dit noodpakket.

Gerelateerde berichten