Categories: Loonheffing

by Harry Hugens

Share

Categories: Loonheffing

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Elektrische auto van de zaak; Welke fiscale regels, subsidies en regelingen gelden hiervoor?

De populariteit van de elektrische auto’s neemt toe. Vooral in de zakelijke markt is sprake van een forse toename in de verkoop en de lease van dit soort auto’s. In deze blog neem ik u mee in alle fiscale regels, subsidies en regelingen die gelden bij het gebruik van de elektrische auto van de zaak.

Bijtelling in de loonbelasting
Het standaardbijtellingspercentage voor het gebruik van de auto van zaak bedraagt in 2020 22%.

Alleen als u kunt aantonen, d.w.z. volledig kunt bewijzen, dat u op jaarbasis niet meer dan 500 privé-kilometers rijdt met de auto van zaak, bedraagt de bijtelling 0%.

Voor volledig elektrische auto’s wordt door de overheid een korting gegeven op deze standaardbijtelling van 22%. Voor het jaar 2020 bedraagt deze korting 14%, waardoor het bijtellingspercentage effectief 8% bedraagt. Helaas kan dit verlaagde bijtellingspercentage maar worden toegepast tot en met een catalogusprijs van € 45.000. Bedraagt de catalogusprijs meer dan € 45.000, dan bedraagt over het meerdere de bijtelling 22%.

Voorbeeld
Voor een elektrische auto met een catalogusprijs van € 60.000 bedraagt de bijtelling op het loon op jaarbasis 8% x € 45.000 + 22% x € 15.000 = € 6.900 per jaar oftewel € 575 per maand.

Als u van de werknemer een eigen bijdrage vraagt voor het (privé-)gebruik van de elektrische auto van de zaak, verlaagt deze eigen bijdrage het bedrag van de bijtelling. Hierbij is wel bepaald dat de bijtelling, door de eigen bijdrage, niet minder kan bedragen dan nihil.

Hoewel de overheid heeft aangekondigd dat het (verlaagde) bijtellingspercentage voor de elektrische auto jaarlijks wordt verhoogd, betekent dit niet dat u jaarlijks het bijtellingspercentage opnieuw moet vaststellen. Het eenmaal vastgesteld verlaagde bijtellingspercentage geldt namelijk voor een periode van 60 maanden. Deze periode begint te lopen op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand van eerste ingebruikneming van de auto. Deze eerste ingebruikneming kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop het kenteken in Nederland is afgegeven, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, denk hierbij bijvoorbeeld bij de import van een gebruikte auto uit het buitenland.

Voorbeeld eerste ingebruikneming
Als u een nieuwe elektrische auto in gebruik neemt waarvan het kenteken is afgegeven op 5 augustus 2020, dan start de 60-maandperiode op 1 september 2020. Of het hier een koop-, lease- of huurauto betreft, is niet van belang.

Fiscale gevolgen van het opladen van de elektrische auto van de zaak
Ondanks dat de elektrische auto populairder wordt en steeds meer wordt verkocht, blijft het aantal laadpalen voor het kunnen bijladen van de elektrische auto behoorlijk achter in Nederland (en de rest van Europa). Dat is een behoorlijk nadeel omdat elektrische auto’s bij intensief gebruik vrijwel dagelijks één of soms meerdere malen moeten worden bijgeladen. Hierna zal ik een overzicht geven van de fiscale gevolgen als het opladen van de elektrische auto thuis bij de werknemer plaatsvindt.

Laadpaal voor de woning van de werknemer
Als de elektrische auto van de zaak voor de woning van de werknemer wordt opgeladen aan een laadpaal in de openbare ruimte met het (elektrisch) tankpasje van de zaak, zijn er geen verdere fiscale gevolgen. De kosten voor het opladen van de elektrische auto zijn geheel voor de werkgever en hebben geen fiscale consequenties voor het loon van de werknemer. Voor het (eventuele) privégebruik van de elektrische auto van de zaak, met het daarbij behorende elektriciteitsgebruik, geldt dat het opladen al is opgenomen in de regeling voor de bijtelling in de loonbelasting (zit begrepen in de 8% bijtelling).

Laadpaal in of aan de woning van de werknemer
Als de werkgever voorziet in het installeren van een laadpaal in of aan de woning van de werknemer, is dit belastingvrij. De wetgever gaat er hierbij van uit dat de kosten hiervan eveneens zitten verdisconteert in de 8% bijtelling voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak. Dit geldt voor zowel de laadpaal zelf, als de aanpassingskosten aan de meterkast (aanleg van extra groep(-en) van de werknemer. Het maakt hierbij niet uit of u de kosten van deze laadpaal zelf betaalt of dat u deze kosten vergoed aan de werknemer. Voor de heffing van de omzetbelasting moet u er wel voor zorgen dat de factuur van de (installatie) van de laadpaal  op naam van uw bedrijf staat.

Voor het geval er geen sprake is van een bijtelling, bijvoorbeeld omdat op jaarbasis aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers worden gereden, gaat de wetgever er van uit dat de betreffende laadpaal ook voor zakelijk gebruik wordt benut. Ook in dat geval is dus het installeren van een laadpaal in of aan de woning van de werknemer (op kosten van de werkgever) onbelast.

Verbruik elektra
De verbruikte elektriciteit voor de auto van de zaak loopt, als de laadpaal in of aan de woning van de werknemer is geïnstalleerd, via ‘meter’ van de werknemer. Als deze elektriciteit tegen kostprijs wordt doorgeleverd aan de werkgever, kan dat onbelast. Tot de kostprijs behoren in dit geval ook de kosten van een (afzonderlijke) meter om het feitelijke verbruik te kunnen vaststellen.

Let op!
Als u als werkgever een laadpaal bekostigt voor een eigen auto van de werknemer, kan dat niet onbelast. In dat geval kan de werkgever niet meer onbelast vergoeden dan € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). De kosten voor de laadpaal en de elektriciteit worden namelijk geacht te zijn begrepen in deze onbelaste vergoeding. U kunt deze vergoeding in beginsel wel aanwijzen en onderbrengen in de vrije ruimte van de Werkkostenvergoeding (WKR). Als deze vrije ruimte ontoereikend is, bent u 80% eindheffing verschuldigd over het ontoereikende deel.

Laadpaal in of aan de woning van de ondernemer/natuurlijk persoon
Het hiervoor genoemde is ook van toepassing op een ondernemer/natuurlijk persoon die in zijn onderneming een elektrische auto gebruikt die tot het ondernemingsvermogen behoort. De met de elektrische auto en de oplaadvoorziening samenhangende kosten kunnen voor de winstbepaling in aftrek worden genomen. Hierbij is bepaald dat de kosten van de laadpaal en het verbruik van elektra niet als een (extra) onttrekking worden gezien vanwege privégebruik. Ook hier volstaat dus de bijtelling (in de inkomstenbelasting) van 8% van de catalogusprijs van de elektrische auto van de zaak.

Correctie in de aangifte omzetbelasting
Bij gebruik van de elektrische auto van de zaak moet ook jaarlijks, bij de laatste aangifte omzetbelasting, een correctie worden toegepast voor het privégebruik. Deze correctie kan plaatsvinden op basis van de werkelijke kilometerverhouding zakelijk/privé of op basis van een forfaitair tarief van 2,7%* van de catalogusprijs. Dit percentage van 2,7% geldt ook voor de elektrische auto die u gebruikt op basis van operational of financial lease.

* dit percentage bedraagt 1,5% als sprake is van een elektrische auto waarvoor geen btw kon worden  teruggevraagd. Bijvoorbeeld als de elektrische auto eerst door een particulier is aangeschaft en/of een margevoertuig betreft.

Berekenen van de correctie voor privégebruik in de aangifte omzetbelasting
Als de afgetrokken Btw voor de elektrische auto gedurende de 4 jaren na het jaar van aankoop van de auto lager uitvalt dan het bedrag dat u op basis van de 2,7%-regeling zou moeten betalen voor privégebruik, dan mag volgens het nieuwe besluit BUA van 25 juni 2020 (nr. 2020-4366) de correctie voor privégebruik niet hoger zijn dan de in dat jaar afgetrokken Btw voor onderhoud en gebruik verhoogd met 1/5 van de afgetrokken Btw bij aankoop.

Voorbeeld
U hebt vorig jaar een gebruikte elektrische auto gekocht voor € 18.150. De catalogusprijs van deze auto is € 75.000, inclusief Btw en Bpm. U heeft vorig jaar de Btw op de aanschaf (€ 3.150) volledig afgetrokken. Dit jaar heeft u ook de Btw voor het onderhoud (€ 210) en het gebruik (€ 525) volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé. Voor dit privégebruik moet u normaalgesproken 2,7% x € 75.000 = € 2.025 Btw aangeven en betalen. Echter vanwege de maximering blijft het bedrag dat u (maximaal) moet aangeven en betalen beperkt tot: € 210 + € 525 + 1/5 x € 3.150 = € 1.365.

Als het privégebruik pas later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto bent gaan gebruiken plaatsvindt of als u bij aankoop van de auto geen Btw heeft afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht), dan is het verschuldigde bedrag voor privégebruik niet hoger dan de in dat jaar afgetrokken Btw voor onderhoud en gebruik.

Voorbeeld
U hebt vorig jaar een gebruikte auto gekocht voor € 17.000. De catalogusprijs van deze auto is € 75.000, inclusief Btw en Bpm. U heeft destijds geen Btw op de aanschaf afgetrokken. Dit jaar heeft u de Btw voor het onderhoud (€ 210) en het gebruik (€ 630) wel volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé. Voor dit privégebruik moet u normaalgesproken 1,5% x € 75.000 = € 1.125 Btw aangeven en betalen. Echter vanwege de maximering blijft het bedrag dat u (maximaal) moet aangeven en betalen beperkt tot: € 210 + € 630 = € 840.

Stimuleringsmaatregelen en subsidies vanuit de overheid
De overheid wil het gebruik van de elektrische auto stimuleren. Dat is nog maar eens duidelijk geworden bij het sluiten van het Klimaatakkoord op 28 juni 2019 en de daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

Subsidie
Per 1 juli 2020 is er een subsidieregeling van kracht geworden die aan particulieren een subsidie toekent als ze besluiten elektrisch te gaan rijden. Deze subsidie bedraagt, onder bepaalde voorwaarden, € 4.000 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een tweedehandsauto. Helaas geldt deze subsidie niet voor ondernemers en zakelijke rijders. De reden hiervan is dat zij al het voordeel van de verlaagde bijtelling hebben.

Stimuleringsmaatregelen
Ondanks dat er aan de ondernemer en de zakelijke rijder geen aanschafsubsidie wordt verleend voor het elektrisch rijden, blijven er nog wel een aantal andere zeer interessante stimuleringsmaatregelen over.
Ik noem hierbij de:

 • de Milieu-investeringsaftrek (MIA);
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil);
 • de BPM-vrijstelling;
 • de MRB-vrijstelling;
 • het verlaagd tarief energiebelasting laadpalen;
 • diverse lokale subsidies.

Ik zal de hierboven genoemde stimuleringsmaatregelen hierna verder uitwerken.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor de elektrische auto
De MIA levert een fiscaal voordeel op voor investeringen in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen. De aftrek is van toepassing als de investering voorkomt op de Milieulijst 2020 van het RVO.nl. De volledig elektrische personenauto is genoemd onder code E-3110 op deze lijst en is alleen van toepassing als het een nieuwe auto betreft die daarnaast voorkomt op de zogenaamde positieve lijst van het RVO.nl.

De MIA geldt, anders dan bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), ook voor de auto’s die via operational lease binnen uw onderneming worden gebruikt.

Over de investering in een volledig elektrische personenauto kunt u, tot een geïnvesteerd bedrag van € 40.000, 13,5%* aan MIA claimen. Dit betekent dat u dit jaar bij de aanschaf van een volledig elektrische auto een extra investeringsaftrek in de aangifte IB of VPB kunt claimen van € 5.400.

Berekening fiscaal voordeel
Uw fiscale voordeel bedraagt dan in de IB bij een percentage van 49,5% een bedrag van € 2.673 en in de VPB bij een percentage van 25% een bedrag van € 1.350.

*voor volledig elektrische lichte en zware bestelauto’s kunt u, onder dezelfde hiervoor genoemde voorwaarden, tot een geïnvesteerd bedrag van € 75.000 36% aan MIA claimen

Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor de laadpaal voor de elektrische auto

Ook de laadpaal voor een elektrische auto komt, onder voorwaarden, in aanmerking voor de MIA. De laadpaal is genoemd onder code G-3720 op de Milieulijst 2020 van het RVO.nl.

Over de investering in een laadpaal kunt u 36% aan MIA claimen als het totale investeringsbedrag meer is dan € 2.500 en deze wordt gebruikt om de eigen elektrische auto’s op te laden. Onder eigen elektrische auto worden in dit kader ook de eigen leaseauto’s gerekend.

Het is ook mogelijk de laadpaal gelijk te melden bij het RVO.nl bij de aanschaf van de volledig elektrische auto. In dat geval ontvangt u echter maar 13,5% MIA over een maximumbedrag van € 40.000 (voor de elektrische auto en de laadpaal tezamen).

Claimen van MIA voor elektrische auto en laadpaal
Om MIA te kunnen claimen moet u binnen 3 maanden na de investering, via eHerkenning, een melding doen bij het RVO.nl. Het budget voor MIA bedraagt dit jaar 124 miljoen. Als dit budget wordt overschreden, kan de Minister van Financiën de regeling beperken of buiten toepassing stellen. Dit is echter sinds 2008 niet meer voorgekomen. Een dergelijk besluit wordt door de Minister in de Staatscourant gepubliceerd. Investeringen die zijn gedaan vóór de datum van publicatie, mogen nog worden gemeld en komen dan nog in aanmerking voor deze regeling.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Tot en met het jaar 2019 kon gebruik worden gemaakt van de Vamil-regeling. Deze regeling is in 2020 alleen nog maar van toepassing op de aanschaf van een waterstofpersonenauto en geldt dus niet (meer) voor de aanschaf van een elektrische auto en laadpaal.

Met de Vamil kon/kunt u 75% van de investeringskosten ineens afschrijven op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.

BPM-vrijstelling
De BPM is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Als u in Nederland een personenauto of motor koopt of importeert, dan bent u verplicht deze belasting te betalen.

Echter voor volledig elektrische auto’s is een uitzondering gemaakt. Tot en met het jaar 2025 betaalt u geen BPM als u een nieuwe volledig elektrische auto in Nederland koopt of in Nederland importeert.

MRB-vrijstelling
De Motorrijtuigenbelasting (MRB) is de belasting op het bezit van een auto, motor of vrachtwagen. Als u in Nederland een auto, motor of een vrachtwagen bezit, dan betaalt jaarlijks de MRB aan het rijk. De hoogte van de Motorrijtuigenbelasting hangt af van drie factoren: het gewicht van het voertuig, de soort brandstof die het gebruikt en in welke provincie u woont.

Voor volledig elektrische auto’s geldt een vrijstelling voor het betalen van de MRB. Deze vrijstelling loopt tot en met het jaar 2024. Vanaf 2025 moet u wel MRB gaan betalen, maar deze betaling wordt beperkt tot 25% van het reguliere tarief. Vanaf 2026 wordt op de volledig elektrische auto geen vrijstelling voor de MRB meer verleend.

Verlaagd tarief energiebelasting laadpalen
De overheid heeft een tijdelijke verlaging van de energiebelasting voor laadpalen in de openbare ruimte ingevoerd. Door deze maatregel betaalt de eigenaar van een laadpaal met een eigen aansluiting op het stroomnet een lagere belasting op de geleverde elektriciteit. Normaal gesproken zijn laadpaaleigenaren over de eerste 10.000 kWh ongeveer € 0,10 per kWh aan energiebelasting verschuldigd. Met deze regeling bedraagt de belasting ongeveer € 0,05 per kWh. In totaal levert dat de eigenaar van een laadpaal een besparing op van ongeveer € 470 per jaar. Deze verlaging is in eerste instantie bedoeld om het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte financieel aantrekkelijker te maken, maar draagt uiteraard ook bij aan meer aanbod van laadpalen en lagere tarieven. Overigens geldt deze verlaging van de energiebelasting tot nader bericht alleen voor het jaar 2020.

Lokale subsidies
Een groot aantal gemeenten en instellingen bevorderen elektrisch rijden via verschillende subsidies en regelingen voor zowel elektrische voertuigen als laadpunten.

Ik zal er hierna een aantal noemen:

 • Amsterdam: subsidie elektrische bestelauto, taxi, vrachtauto en bus & sloopregeling voor oude diesels
 • Brabant en Limburg: 62 gemeenten kunnen bij Nuon een gratis laadpaal aanvragen voor in de openbare ruimte
 • Den Bosch: gratis laadpaal aanvragen bij gemeente voor in de openbare ruimte
 • Den Haag: gratis laadpaal aanvragen bij gemeente voor in de openbare ruimte en subsidie voor een parkeervergunning van een e-deelauto
 • Eindhoven: gratis laadpaal aanvragen bij gemeente voor in de openbare ruimte
 • Metropoolregio Amsterdam: gratis laadpaal aanvragen voor het MRA-elektrisch project in 66 gemeenten van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): gratis laadpaal aanvragen voor in openbare ruimte in 18 gemeenten (laadpaalnodig.nl)
 • Overijssel: gratis laadpaal aanvragen voor in de openbare ruimte in 20 gemeenten
 • Utrecht: gemeente verzorgt gratis laadpaal in openbare ruimte

Tot slot
Zoals u heeft kunnen lezen bestaat er een behoorlijke uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied van het gebruik van de volledig elektrische auto van de zaak. Als u meer over dit of over andere onderwerpen wil weten, schrijf u dan in voor mijn Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht dat ik dit najaar weer op diverse plaatsen in het land zal verzorgen.

Gerelateerde berichten