Categories: Sociale Zekerheid

by Harry Hugens

Share

Categories: Sociale Zekerheid

door Harry Hugens

Deel

Datum en plaats najaar 2023:

Vrijdag 3 november 2023 in Breda (vol)
Maandag 6 november 2023 in Deventer (vol)
Dinsdag 7 november 2023 in Zwolle (vol)
Woensdag 8 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Donderdag 9 november 2023 in Zwolle (nog 1 plaats)
Woensdag 15 november 2023 in Utrecht (nog 3 plaatsen)
Donderdag 16 november 2023 in Utrecht (vol)
Vrijdag 17 november 2023 in Bergen op Zoom (vol)
Woensdag 22 november 2023 in Zwolle (nog 6 plaatsen)
Donderdag 23 november 2023 in Amersfoort (nog 3 plaatsen)
Vrijdag 24 november 2023 in Nijkerk (vol)

Online:
Dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 online-college,
betreft 1 college, verdeeld over 2 ochtenden (nog 9 plaatsen)

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Met name op het gebied van de berekening van de verschuldigde premie WW verandert er veel.  Minister Koolmees heeft op 10 september j.l. een nieuw kennisdocument op de website van de rijksoverheid gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW. Uit dit document blijkt dat er veel extra werk en (financiële) verantwoordelijkheid op het bordje van de salarisadministrateur terecht gaat komen.

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) is namelijk geregeld dat de sectorpremies en de uniforme premie Algemene Werkloosheidsfonds (AWf) voor de WW worden afgeschaft en worden vervangen door één gedifferentieerde WW-premie die ten gunste van het AWf-fonds komt. De WW-premie wordt niet meer bepaald door de mate van werkloosheid in de sector, maar door de aard van het contract. Vanaf 1 januari 2020 worden er twee WW-premiepercentages geïntroduceerd, namelijk de HOGE en LAGE WW-premie. Het verschil tussen de HOGE en LAGE premie WW bedraagt 5% punten. De werkgever wordt per 1 januari 2020 daarnaast ook verplicht opgedragen aan de werknemer aan te geven of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen.

De LAGE WW-premie

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een vast contract geldt de LAGE premie WW. Dat is het geval als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, die tevens ook geen oproepovereenkomst is. Is er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst (meer) aanwezig, dan is de werkgever de HOGE WW-premie verschuldigd.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen in de wet opgenomen op basis waarvan toch de LAGE WW-premie van toepassing is. Hieronder vallen de volgende overeenkomsten en uitkeringen.

  • De BBL-leerling met arbeidsovereenkomst;
  • De jongere werknemer met een arbeidsovereenkomst die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen (maximaal 12 uur per week);
  • De werkgever die uitkeringen betaalt op grond van de werknemersverzekeringen WW, ZW, WIA, WAO en/of WAZO

Verwerking van de WW-premie in de loonaangifte

In de loonaangifte moet de werkgevers op de juiste wijze aangeven of sprake is van verschuldigdheid van de LAGE of HOGE WW-premie. De situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak geldt hierbij als peildatum om te bepalen of de LAGE of HOGE WW-premie is verschuldigd. Deze premie geldt dan voor het gehele aangiftetijdvak. In de loonaangifte worden per 1 januari 2020 een aantal nieuwe rubrieken in het kader van de Wab opgenomen, zoals: ‘aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag’, ‘aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog’, ‘aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien’, ‘premie AWf laag’, ‘premie AWf hoog’ en ‘premie AWf herzien’.

In het kennisdocument zijn een aantal voorbeelden opgenomen m.b.t. de wijze van berekening van de verschuldigde premie WW. Als de werkgever veel personeel in dienst heeft met een vast contract, zonder noemenswaardig overwerk zal de nieuwe wijze van berekening van de verschuldigde premie WW, behoudens bij de jaarvergadering naar 2020, niet lijden tot extra werkzaamheden voor de salarisadministrateur. Wordt echter binnen het bedrijf van de werkgever veelvuldig gebruik gemaakt van parttimers, flexwerkers en/of jongeren, dan is het bij wijze van spreken ‘alle hens aan dek’. De werkgever zal dan in veel situaties snel de HOGE premie WW verschuldigd zijn en/of de ingediende aangiften loonheffingen moeten gaan herzien.

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019

Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen zorgt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 voor veel veranderingen in de werkzaamheden en (financiële) verantwoordelijkheid van de salarisadministrateur. Veranderingen die ook, als de nieuwe wet Wab niet juist wordt toegepast, verregaande financiële consequenties kan hebben voor uw bedrijf of klant. Tijdens het Actualiteitencollege dat ik dit jaar op diverse plaatsen in het land verzorg, zal ik dan ook uitgebreid ingaan op de gevolgen van deze nieuwe wet Wab en alle andere nieuwe wet- en regelgeving die per 1 januari 2020 van kracht wordt.

Gerelateerde berichten