Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers

Op grond van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding mogen werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, die het gevolg zijn van een slechte financiële situatie, onder voorwaarden bij de berekening van de transitievergoeding de arbeidsmaanden die gelegen zijn voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Deze tijdelijke regeling loopt tot 1 januari 2020.

 

Onder een slechte financiële situatie wordt verstaan dat in de laatste drie boekjaren een negatief nettoresultaat is behaald, in het laatste boekjaar het eigen vermogen negatief is geweest en de waarde van de vlottende activa over het laatste jaar kleiner was dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.

 

In de praktijk betekent dit dat werkgevers die gebruik mogen maken van de overbruggingsregeling in een financieel uiterst moeilijke situatie verkeren. Werkgevers ervaren deze criteria dan ook als zeer streng.

 

De Minister van Sociale Zaken heeft recent in zijn visie op de tussentijdse evaluatie van deze tijdelijke regeling aangegeven dat hij van plan is de voorwaarden van deze regeling te wijzigen.

 

Met betrekking tot het resultaat stelt hij voor om deze regeling zodanig te wijzigen dat wordt uitgegaan van een gemiddeld negatief resultaat over de drie boekjaren tezamen.

 

Verder wil hij mogelijk maken dat deze regeling eerder kan worden toegepast, zodat een faillissement kan worden voorkomen.

 

Hij stelt voor om het vereiste van een negatief vermogen te vervangen door een solvabiliteit vereiste van ten hoogste 15% om voor deze regeling in aanmerking te komen. Een solvabiliteit van tussen de 25% en 40% is voor veel ondernemingen als gezond te beschouwen. Aangezien de regeling bedoeld is voor werkgevers die verkeren in een slechte financiële situatie sluit een solvabiliteit van ten hoogste 15% beter aan bij de doelstelling van de regeling.

 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om de voorgestelde verruiming in te voeren per 1 januari 2019 als de nieuwe regeling het voor UWV per die datum uitvoerbaar is.

      14-12-2018 13:15     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.